Увага: конкурс!

Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" (із змінами і доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.11.2013 №312 затверджено умови конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для конкурсного комітету.

  

УМОВИ

конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсного комітету

І. Загальні положення

1.1 Ці Умови конкурсу розроблені відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", зі змінами (далі – постанова), визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу на визначення робочого органу, райдержадміністрацією (далі – організатор)     для      організації забезпечення і  підготовки матеріалів для проведення конкурсного комітету.

1.2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу, приймання документів на конкурс, перевірку достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінку відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента Умовам конкурсу, підготовку паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

1.3. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

1.4. На робочий орган покладаються функції відповідно до пункту 14 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 03.12.2008 3 1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

ІІ. Вимоги до претендентів

2.1 У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які мають:

1)кваліфікованих фахівців у галузі автомобільного транспорту;

2)досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

3)необхідне власне або орендоване обладнання і програмне забезпечення для підготовки матеріалів та проведення засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників;

4)власне або орендоване приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу.


2.2. Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти господарської діяльності, які:

1)надають послуги з перевезень;

2)проводять діяльність на ринку транспортних послуг;

3)представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

4)визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарської діяльності;

5)подали до участі у конкурсі неправильно оформлені або такі, що містять недостовірну інформацію, документи.

ІІІ. Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі

3.1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення робочого органу (далі конкурсний комітет), склад якого затверджується організатором.

3.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначається:

1) основні характеристики об’єкта конкурсу;

2)  строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

3) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

4) умови конкурсу.

3.3.  Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

   1) заява на участь у конкурсі за формою, що додається;

2)документи, які підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам, а саме:

3)довідку про наявність у штаті підприємства ( організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту(із зазначення досвіду роботи);

4) опис матеріальних ресурсів та технологій, які передбачається використовувати для забезпечення функціонування робочого органу.

3.4.Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку. Документи, що надійшли після встановленого строку не приймаються.

3.5. Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі підприємства (організації) мають можливість виправити на протязі двох днів та подати документи повторно.

3.6. Конкурсний комітет вивчає, систематизую та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

3.7. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

IV. Визначення переможця конкурсу

4.1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

4.2. Основні критерії відбору  переможця:

1) найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень ( не менше трьох років);

2) кількість фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

3) наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення  проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

4.3. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає Умовам конкурсу.

4.4. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

4.5. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли учать у голосуванні.

4.6. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

4.7.  З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не біль як на три роки.

V. Розгляд спорів

5.1. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.

5.2. організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначенням переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 30 календарних днів з моменту одержання скарги.

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсного комітету

Відповідно до публікації "Про оголошення конкурсу з визначення робочого органу з забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету» претендую на право забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету:

Про себе надаю таку інформацію:

1. Загальні дані

Повне найменування юридичної чи фізичної особи

Скорочене найменування юридичної чи фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної чи фізичної особи

Прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

Телефон                                                                               Факс

Мобільний телефон                                  Контактна особа

  

ІІ. Місцезнаходження юридичної чи фізичної особи

Країна                                                               Поштовий індекс

Область

Район

Місто (село)

Вулиця

Будинок                                                     Корпус                                     Квартира (офіс)

ІІІ. Банківські реквізити  

Розрахунковий рахунок
в МФО
                                                                     

Розрахунковий рахунок_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

ознайомлений з Умовами проведення конкурсу;

згоден брати участь у конкурсі відповідно до Умов проведення конкурсу, визначених організатором;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

на момент проведення конкурсу очолюване мною підприємство не визнане банкрутом, не порушено справу про банкрутство, не проводиться процедура санації;

очолюване мною підприємство не надає послуг з перевезення пасажирів та не проводить діяльності на ринку транспортних послуг;

у разі перемоги у конкурсі згоден укласти договір на виконання функцій робочого органу. 

До заяви додаю документи відповідно до затвердженого переліку.

___ ________ 20___ р. _________________ __________________________

       (дата)                      (підпис заявника)        (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Заяву прийнято ___ ______ 20__ р.

_________________________________________ ________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада та підпис особи, яка прийняла документи)

 

Документи для участі у конкурсі приймаються до 17.07.2017 включно. Конкурс відбудеться 19.07.2017, початок о 10-00 год., за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна,12, малий зал райдержадміністрації та районної ради.

Телефон для довідок - 4-20-74.

 

Про РДА
Структура РДА
Апарат РДА
Структурні підрозділи РДА
Керівництво РДА
Телефонний довідник
Вакансії
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Плани роботи
Прийом громадян
Акти
Нормативні акти
Регуляторні акти
Соціально-економічний паспорт
Доступ до публічної інформації
Державний реєстр виборців
Інформації
Запобігання проявам корупції
Соціальний захист
Очищення влади
До уваги суб'єктів господарювання та підприємницької діяльності
Для учасників АТО
Реєстр містобудівних умов та обмежень
Містобудівна документація
Захист прав споживачів
Інформація про результати реалізації державної політики в районі
Паспорти бюджетних програм
Апарат райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та культури райдержадміністрації
Замовлення підручників

Оголошення

Масштаб

Державні
інтернет-ресурси

kmu

vr

zt

child

derzh

Комітет економічних реформ Житомирської області

civic_kmu

uhl6

drv_baner1

NOVA elita

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

plashka dlya novyn2 121 

 

 

 

banner meet your child 

 

 

 

interakt karta

 

 

 

3