Додаток 1 до Порядку

Додаток 1

до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація


 

 

 

 

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації:

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Запитувач:

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати ____________________________________________________________________
              (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

(необхідне зазначити):

на поштову адресу

___________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_____________________________________________________ будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

____________________________________________________

 

  _________                                                                                       _____________

      (дата)                                                                                             (підпис)

 


 

Додаток 2 
до Порядку складання та подання 
запитів на публічну інформацію, 
розпорядником якої є районна державна адміністрація

 

 

ЗАЯВКА № ____________ 
від "___" ____________ 20 __ року 
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

__________________________________________________________________________ 
(назва документа) 
____________________________________________________________________________ 
(найменування структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація) 
___________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн.

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,4

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 (у тому числі двосторонній друк)

0,8

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

1,6

 

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

3,2

 

(за відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець: ______________________ 
                                                   (посада)______________ 
(підпис)__________________ 
(П.І.Б.)

Керівник структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація: ___________________________________ 
                                      (посада)______________ 
(підпис)__________________ 
(П.І.Б.)

Керівник апарату або керівник структурного підрозділу __________________________________ 
                                    (посада)______________ 
(підпис)__________________ 
(П.І.Б.)