Відділ фінансів районної державної адміністрації

вул. Соборна, 12

Начальник відділу: Сукманюк Юлія Григорівна

Телефон: 4-23-55

Електронна адреса: barfin_rda@ukr.net

Положення про відділ:

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                    Розпорядження голови

                                                    райдержадміністрації
                                                    07.04.2017     №  71

 ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансів Баранівської районної державної 

адміністрації  Житомирської області

Загальні положення

1. Відділ фінансів Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області є структурним підрозділом Баранівської районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до їх складу, підпорядковується голові Баранівської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

2. Відділ фінансів Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області  ( далі – відділ фінансів) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, розпорядженнями голови обласної та районної  державної адміністрації, наказами начальника Департаменту фінансів облдержадміністрації, а також положенням про відділ фінансів.

3. Основними завданнями відділу фінансів  є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Баранівського району;

- розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

- підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд районної державної адміністрації;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

- проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану Баранівського району, перспектив його подальшого розвитку;

- здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

- здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету в межах Баранівського району, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Відділ фінансів  відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку  району;

4) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку  району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів;

підготовці звітів голові  районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

розробленні проектів розпоряджень голови  районної держадміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів району;

8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

9) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

10) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

11) проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

12) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд  районній державній адміністрації;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  районної державної адміністрації;

14) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної держадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

15) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

16) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

17) проводить в установленому порядку розрахунки між районним  бюджетом та державним, обласним  бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування;

18) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів;

19) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної  держадміністрації;

20) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до  місцевого бюджету;

21) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами  районної держадміністрації, виконавчими органами селищних рад, територіальними органами Державної фіскальної служби, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

22) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

23) готує і подає відповідній місцевій раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

24) проводить моніторинг змін, що вносяться до відповідного бюджету;

25) за рішенням  районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

26) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

27) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

28) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки  району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

29) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

30) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

31) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

32) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

33) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації,  готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

34) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

35) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

36) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2—5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

37) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

38) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

39) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

40) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

42) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

43) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

44) забезпечує захист персональних даних;

45) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

46) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Відділ фінансів має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу фінансів;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  районної державної адміністрації;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу фінансів .

6. Відділ фінансів  в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування,  територіальними органами Міністерств, інших  центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ фінансів очолює начальник.

Начальник відділу фінансів  призначається на посаду і звільняється з посади головою  районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації і директором Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

9. Начальник відділу фінансів :

1) здійснює керівництво відділом фінансів, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ фінансів;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу фінансів та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу фінансів, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу фінансів;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ фінансів завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси відділу фінансів у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

10) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису відділу фінансів;

11) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

12) призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу фінансів згідно із законодавством про державну службу за погодженням голови районної державної адміністрації;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу фінансів;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу фінансів;

15) забезпечує дотримання працівниками  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

17) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу фінансів в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

10. Накази начальника відділу  фінансів, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Мінфіном або директором Департаменту фінансів облдержадміністрації.

11. Начальник вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу фінансів, та розробляє проекти відповідних рішень.

Фінансово-господарська діяльність відділу фінансів

12. Відділ фінансів  утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу фінансів  визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

14. Штатний розпис та кошторис відділу фінансів затверджуються в установленому законодавством порядку.

15. Відділ фінансів Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.