Архівний сектор районної державної адміністрації

вул. Соборна, 16 
Завідувач сектору: Вельчинська Олена Володимирівна

Телефон: 4-25-06

Електронна адреса: rdabaranivka@ukr.net

Основні завдання:- складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі;

- забезпечує зберігання, облік і охорону документів Національного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднання, які діють (діяли) на території району; документів особового походження;

- організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

- проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

- інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

- подає районній держадміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

- перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

- надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осбі на відповідній території району, та інших архівних документів, що не належать до національного архівного фонду (трудового архіву);

- веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

- надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

- передає державному архіву області у визначенні ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

- створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

- видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

- вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

- виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.